Woodworking Plans – How To Build A Wooden Cabin?

The earliest buildings can be summarized as solid structures and truss structures. The solid structures include rammed earth buildings, brick structures, and common stone masonry buildings in Europe. The traditional structure of the truss structure is traditional Chinese wood structure and now popular steel structure. Wait. The solid wood house can be either a solid structure or a truss structure. The wood in the solid structure is like a stone, which is staggered one by one, and the building is called a well-dry type. Site selection is very important, especially in the natural environment: sunny, summer ventilation, winter leeward, good visibility, no flood, mudslides, landslides, etc.

Bangunan pertama dapat diringkaskan sebagai struktur padat dan struktur kisi. Struktur pepejal termasuk membongkar bangunan-bangunan bumi, struktur batu bata dan bangunan batu batu yang biasa di Eropah. Struktur tradisional struktur kisi adalah struktur kayu tradisional Cina dan struktur keluli yang kini popular. Tunggu. Rumah kayu pepejal boleh menjadi struktur padat atau struktur kisi. Kayu dalam struktur padat adalah seperti batu, yang dipindahkan satu persatu, dan bangunan itu dipanggil jenis kering. Pilihan laman web ini sangat penting, terutamanya dalam persekitaran semulajadi: sinar matahari, pengudaraan musim panas, musim sejuk di musim sejuk, penglihatan yang baik, tiada banjir, tanah runtuh, tanah runtuh, dll.

Els primers edificis es poden resumir en estructures sòlides i en gelosia. Les estructures sòlides inclouen edificis de terra enramada, estructures de maó i edificis de maçoneria de pedra comuns a Europa. L’estructura tradicional de l’estructura de gelosia és l’estructura tradicional de fusta xinesa i l’actual popular estructura d’acer. Espera. La casa de fusta massissa pot ser una estructura sòlida o una gelosia. La fusta de l’estructura massissa és com una pedra, que es muda un per un, i l’edifici s’anomena tipus sec. L’elecció del lloc és molt important, sobretot en l’entorn natural: sol, ventilació estiuenca, hiverns al vent, bona visibilitat, sense inundacions, esllavissades, esllavissades, etc.