What Should You Do If Encounter Debt Crisis? How To Deal With It?

What should you do if encounter debt crisis? How to deal with it?, various parties including international financial organizations have put forward many ideas and suggestions for resolving the debt crisis, including debt rescheduling, debt capitalization and securitization. Although many measures have had a certain effect on alleviating the debt crisis, the international debt situation is still very serious, and the debt crisis is far from over. Among the countries with the heaviest external debt burden, there are also african countries in southern sahara.

X’għandek tagħmel jekk qed ikollok kriżi tad-dejn? Kif tindirizzah?, Diversi partijiet, inklużi organizzazzjonijiet finanzjarji internazzjonali, ħarġu b’ħafna ideat u suġġerimenti biex tinstab soluzzjoni għall-kriżi tad-dejn, inkluż skedar mill-ġdid tad-dejn, kapitalizzazzjoni tad-dejn u titolizzazzjoni. Għalkemm ħafna miżuri kellhom effett definit fuq it-tnaqqis tal-kriżi tad-dejn, is-sitwazzjoni tad-dejn internazzjonali tibqa ‘serja ħafna u l-kriżi tad-dejn għadha’ l bogħod milli tintemm. Fost il-pajjiżi li għandhom l-ikbar piż tad-dejn estern, hemm ukoll pajjiżi Afrikani fin-Nofsinhar tas-Saħara.

Ko darīt, ja jums ir parādu krīze? Kā to risināt? Dažādas partijas, tostarp starptautiskās finanšu organizācijas, ir nākušas klajā ar daudzām idejām un ieteikumiem, lai atrisinātu parādu krīzi, tostarp parāda pārplānošanu, parāda kapitalizāciju un pārvēršanu vērtspapīros. Lai gan daudziem pasākumiem ir bijusi noteikta ietekme uz parādu krīzes mazināšanos, starptautiskā parāda situācija joprojām ir ļoti nopietna, un parādu krīze ir tālu no tā. Starp valstīm, kurām ir vislielākais ārējais parāds, ir arī Āfrikas valstis uz dienvidiem no Sahāras.

>>>Click Here to Start<<<